Skip survey header

Undersökning om #EUandME kommunikationskampanj

Introduction

1. Den här enkäten är en del av övervaknings- och utvärderingsåtgärder för en EU-omfattande kommunikationskampanj. Ta reda på mer om den här kampanjen genom att läsa tillhörande informationsblad.

Går du med på att dina uppgifter används i den här studien, enligt vad som beskrivs i informationsbladet för deltagare nedan? *Denna fråga är obligatorisk
INFORMATIONSBLAD: ENKÄT FÖR ATT UTVÄRDERA EN KAMPANJ MED OFFENTLIG INFORMATION OCH KOMMUNIKATION RIKTAD TILL EU-MEDBORGARE

1. Inbjudan

Du inbjuds härmed att delta i den här enkäten som är kopplad till kampanjen EUandME, om offentlig information och kommunikation till medborgarna. Innan du bestämmer dig för att delta är det viktigt att förstå varför enkäten genomförs och vad ditt deltagande innebär. Ta god tid på dig att läsa igenom följande information noggrant. Kontakta oss på EUandME-survey@icf.com om något är oklart eller om du vill ha mer information.

2. Vad är syftet med denna övning?

Enkäten kommer användas som underlag i uppföljningen och utvärderingen av kampanjen EUandME. Dina svar på frågorna i enkäten kommer endast att användas för att bedöma trender gällande kampanjens räckvidd och genomslagskraft samt huruvida förändringar i medvetenhet om och attityder gentemot Europeiska Unionen kan identifieras under kampanjperioden.

3. Måste du delta?

Du bestämmer själv om du vill delta i den här enkäten.  Om du vill delta kan du behålla det här informationsbladet och avbryta ditt deltagande när som helst genom att kontakta oss på EUandME-survey@icf.com utan att behöva uppge någon anledning och utan att detta påverkar dig på något sätt. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer du att ombes att ange vad du vill ska hända med de uppgifter du redan har hunnit lämna fram till dess.

4. Vem organiserar och finansierar den här enkäten?

Enkäten genomförs av Kommitment, ett konsortium grundat av Mostra, SA, 17 Avenue Marnix, 1000 Bryssel (personuppgiftsbiträdet) på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation (DG COMM) (personuppgiftsansvariga).
I samband med behandling av personuppgifter på uppdrag av kommissionen agerar Kommitment alltid i enlighet med en specifik avtalsbestämmelse och i enlighet med sekretesskraven i Dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).Europeiska kommissionen värnar om skydd av personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EG)45/2001. Alla personuppgifter som behandlas av DG COMM hanteras i enlighet med detta.


5. Vilka personuppgifter samlar vi in och vilka tekniska förfaranden använder vi oss av?

Enkäten kommer att innehålla frågor om följande personuppgifter:
 • Ålder
 • Kön
 • Hemort
 • Nuvarande sysselsättning
 • Utbildningsnivå
 • E-postadress (vid uttryckligt samtycke från deltagare i enkäten, om de vill kontaktas för uppföljning i ett senare skede av kampanjen)
 • IP-adress (lagras automatiskt av enkätsystemet)
 • Lokaliseringsuppgifter (lagras automatiskt av enkätsystemet)

6. Meddelande om sekretess och personuppgiftsskydd

Dina personuppgifter kommer att behandlas för de syften som tas upp i det här informationsbladet.
Ditt samtycke utgör den juridiska grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan ge oss ditt samtycke för användning av personuppgifter i den här enkäten genom att välja relevant alternativ när du genomför enkäten eller fylla i samtyckesformuläret som du har fått.

 
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som detta krävs för enkätprojektet.

7. Vad kommer att hända med dina personuppgifter och resultaten från enkäten?
Personuppgiftsbiträdet, den personuppgiftsansvariga eller dess auktoriserade representanter kommer att använda dina personuppgifter som bakgrundsdata för att bättre förstå svarandes profiler, betraktade som en grupp, och analysera svarsmönster på ett anonymt och sammanräknat sätt. Behandlingen av personuppgifter i anslutning till hanteringen av den här enkäten är nödvändig för Europeiska kommissionens funktion, såsom stipuleras i fördragen, närmare bestämt i artiklarna 5 och 13 i EU-fördraget och artiklarna 244–250 i EUF-fördraget.

Den personuppgiftsansvariga och registerföraren kommer ej att:
 • lagra eller dela din e-postadress, IP-adress eller dina lokaliseringsuppgifter med andra parter
 • behandla dina uppgifter individuellt, utan endast analysera dem i sammanräknad form, anonymt tillsammans med alla andra bidrag
 • publicera eller dela med sig av dina uppgifter till någon annan part än DG COMM.
8. Vad kommer att hända med projektets resultat?

Den personuppgiftsansvariga kommer att generera en rapport med resultaten till generaldirektoratet för kommunikation (DG COMM), som endast innehåller anonymiserad eller aggregerade data och som kommer att delas med den enhet som ansvarar för kommunikationskampanjen inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation (DG COMM).

Du kommer inte att kunna identifieras i någon rapport. Uppgifter som har samlats in under projektet kan komma att användas för ytterligare eller efterföljande forskning.

9. Vilken typ av teknik används för att genomföra enkäten?

För denna enkäts syften kommer personuppgiftsbiträdet att använda sig av SurveyGizmo (en tjänst från Widgix LLC). Denna specialiserade och nätbaserade enkätapplikation har utformats så att den uppfyller alla relevanta EU-regler och EU-lagar om personuppgiftsskydd. Uppgifter från enkäten lagras på säkra servrar i Tyskland.

10. Vem har åtkomst till din information och vem delar vi den med?

Endast de tre personer som har utformat enkäten kommer att kunna komma åt alla personuppgifter och all personlig information som samlas in i samband med den här enkäten, med hjälp av användar-ID och lösenord. Detta utesluter inte möjligheten att personuppgifter och personlig information kan komma att överföras till organ som ansvarar för uppföljnings- och granskningsfunktioner i enlighet med gemenskapslagstiftning. Dessa användare ingår i personuppgiftsbiträdets forskningsgrupp.

Inga uppgifter överförs till parter som ligger utanför mottagarna och nämnda juridiska ramverk. Vare sig Europeiska kommissionen eller den personuppgiftsansvariga eller registerföraren kommer att dela personuppgifter med tredje parter för direkta marknadsföringssyften.

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Insamlade personuppgifter och all information förknippad med ovannämnda konsultation lagras på SurveyGizmos säkra och skyddade servrar belägna i Tyskland samt på ett begränsat antal system hos registerföraren. Den personuppgiftsansvariga och registerföraren implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhets- och sekretessnivå som är anpassad till risknivån. All information som vi samlar in från dig under enkätens gång kommer att hållas strikt konfidentiell. Du kommer inte att kunna identifieras i några resulterande rapporter eller publikationer. Sekretessen kommer att respekteras med förbehåll för rättsliga begränsningar och professionella riktlinjer. Sekretessen kommer att respekteras förutsatt att det inte finns välgrundade juridiska eller rättsliga anledningar att bryta denna. Om detta skulle inträffa informerar vi dig om varje beslut som kan komma att begränsa ditt sekretesskydd.

12. Hur kan du kontrollera, ändra eller radera din information?

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter vi lagrar, eller be oss att ändra, korrigera eller radera dem, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och uttryckligen specificera din begäran.

13. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att finnas kvar i registerförarens databas tills resultaten från enkäten har analyserats fullständigt och utnyttjats på ett användbart sätt. Personuppgifter kommer att raderas senast 1 år efter att den senaste handlingen förknippad med informations- och kommunikationskampanjen genomfördes.

Insamlade personuppgifter och all information som är förknippad med enkäten kommer att raderas av registerföraren senast sex månader efter att kontraktet har avslutats.

14. Kontaktinformation

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter vi lagrar, eller be oss att ändra, korrigera eller radera dem, eller har några frågor om informationen som behandlas i samband med enkäten, eller om dina rättigheter, kan du kontakta personuppgiftsbiträdets supportteam på: EUandME-survey@icf.com

15. Klagomålshantering

Om du känner dig bekymrad över hur dina personuppgifter behandlas bör du i första hand kontakta enkätteamet för EUandME på EUandME-survey@icf.com.

Om du vill ta reda på mer om den här kampanjen eller har några frågor eller funderingar kring hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta: COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu.
Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta Europeiska datatillsynsmannen. Kontaktuppgifter och uppgifter om den registrerades rättigheter kan hittas på Europeiska datatillsynsmannens webbplats: https://edps.europa.eu

 
Spara en kopia av detta informationsblad för eget framtida bruk. Tack för att du läst detta informationsblad och för att du överväger att delta i den här enkäten.