Skip survey header

Prieskum o komunikačnej kampani #EUandME

Introduction

1. Tento prieskum je súčasťou monitorovania a hodnotenia komunikačnej kampane prebiehajúcej v celej EÚ. Ak sa chceš o tejto kampani dozvedieť viac, prečítaj si príslušný hárok s informáciami.

Súhlasíš s tým, aby sa tvoje údaje používali v tejto štúdii tak, ako je opísané v nižšie uvedenom hárku s informáciami o účasti?
*Táto otázka sa požaduje.
HÁROK S INFORMÁCIAMI: PRIESKUM NA HODNOTENIE VEREJNEJ INFORMAČNEJ A KOMUNIKAČNEJ KAMPANE URČENEJ OBČANOM EÚ

1. Pozvanie
 
Pozývame ťa, aby si sa zúčastnil/-a tohto prieskumu, ktorý sa týka verejnej informačnej a komunikačnej kampane EUandME. Skôr ako sa rozhodneš pre účasť, je dôležité, aby si pochopil/-a, prečo sa tento prieskum uskutočňuje a čo bude zahŕňať tvoja účasť. Nájdi si čas a pozorne si prečítaj nasledujúce informácie. Ak ti niečo nebude jasné alebo ak by si potreboval/-a viac informácií, kontaktuj nás na adrese EUandME-survey@icf.com.

2. Na čo slúži toto zadanie?
 
Prieskum sa použije na monitorovanie a hodnotenie kampane EUandME. Tvoje odpovede v dotazníku sa použijú len na posúdenie trendov dosahu a pôsobenia kampane a či sa počas kampane dajú zistiť zmeny povedomia a postojov voči Európskej únii.

3. Musíš sa zúčastniť?
 
Rozhodnutie, či sa prieskumu zúčastníš, je len na tebe.  Ak sa chceš zúčastniť, môžeš si ponechať tento hárok s informáciami a odstúpiť môžeš kedykoľvek tak, že nám napíšeš na adresu EUandME-survey@icf.com. Nemusíš uvádzať žiaden dôvod a nebude to mať pre teba žiadne následky. Ak sa rozhodneš odstúpiť, spýtame sa ťa, čo by si chcel/-a, aby sa stalo s údajmi, ktoré si nám dovtedy poskytol/-la.

4. Kto organizuje  tento prieskum?
 
Tento prieskum realizuje Kommitment, konzorcium zložené zo spoločnosti Mostra SA, 17 Avenue Marnix, 10000 Brusel  (spracovateľ údajov)  v mene Útvaru pre strategickú komunikáciu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu Európskej komisie (prevádzkovateľ údajov.  Kommitment je viazaný konkrétnym zmluvným ustanovením pre prípadné operácie spracovania osobných údajov v mene Komisie a povinnosťami týkajúcimi sa mlčanlivosti uvedenými v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Európska komisia sa zaviazala k ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s nariadením (ES) 45/2001. Všetky osobné údaje spracovávané DG COMM sa spracujú náležitým spôsobom.

5. Aké osobné údaje zhromažďujeme a pomocou akých technických prostriedkov?
 
V prieskume sa ťa spýtajú na nasledujúce osobné údaje:
 • Vek
 • Pohlavie
 • Bydlisko
 • Súčasné zamestnanie
 • Úroveň vzdelania
 • E-mailová adresa (po výslovnom súhlase od účastníkov prieskumu, ak súhlasíš s tým, že ťa budú neskôr počas kampane kontaktovať kvôli ďalšiemu sledovaniu)
 • IP adresa (systém prieskumu si ju automaticky uloží)
 • Zemepisná poloha (systém prieskumu si ju automaticky uloží)
6. Oznámenie o vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Tvoje osobné údaje sa budú spracúvať na účely uvedené v tomto hárku s informáciami.
Súhlas, ktorý poskytneš, bude právnym základom, ktorý umožní spracovanie tvojich osobných údajov. Súhlas s použitím tvojich osobných údajov v tomto prieskume môžeš dať výberom príslušnej možnosti počas prieskumu alebo vyplnením formulára na vyjadrenie súhlasu, ktorý si dostal/-a.
Tvoje osobné údaje budú spracúvané tak dlho, ako si to vyžaduje tento prieskumný projekt.

7. Čo sa stane s tvojimi osobnými údajmi a výsledkami prieskumu?
 
Spracovateľ údajov, prevádzkovateľ údajov alebo jeho dôveryhodní zástupcovia budú používať poskytnuté osobné údaje ako podkladové údaje na lepšie pochopenie profilov respondentov ako skupiny a analyzovanie vzorov odpovedí anonymným a súhrnným spôsobom. Úkony spracovania osobných údajov spojené s riadením tohto prieskumu sú potrebné na fungovanie Európskej komisie tak, ako je poverená zmluvami a konkrétnejšie článkami 5 a 13 ZEÚ a článkami 244 – 250 ZFEÚ.
Prevádzkovateľ údajov a spracovateľ údajov nebudú:
 • uchovávať ani nesprístupnia tvoju e-mailovú adresu, IP adresu ani zemepisnú polohu iným osobám,
 • používať tvoje údaje samostatne, budú ich analyzovať len v súhrnnej forme, anonymne, spolu so všetkými ostatnými príspevkami, 
 • publikovať ani nesprístupnia tvoje údaje nikomu inému okrem DG COMM.
8. Čo sa stane s výsledkami tohto výskumného projektu?
 
Prevádzkovateľ údajov vypracuje správu o výsledkoch pre DG COMM, v ktorej budú uvedené len anonymizované alebo súhrnné údaje, a poskytne ju útvaru zodpovednému za túto komunikačnú kampaň v rámci DG COMM Európskej komisie.
V žiadnej správe nebude nič, čo by ťa mohlo identifikovať. Údaje zhromaždené počas projektu sa možno použijú na doplňujúci alebo následný výskum.

9. Aká technológia sa používa na uskutočnenie prieskumu?
 
Spracovateľ údajov použije na tento prieskum SurveyGizmo (služba Widgix LLC). Táto špecializovaná aplikácia na online prieskum je navrhnutá tak, aby sa pri nej dodržiavali všetky platné nariadenia a právne predpisy na ochranu údajov v EÚ. Údaje prieskumu sa uchovávajú na bezpečných serveroch v Nemecku.

10. Kto má prístup k tvojim informáciám a komu sa sprístupňujú?
 
Prístup k všetkým osobným údajom a informáciám zhromaždeným v súvislosti s týmto prieskumom sa poskytuje len na základe identifikácie používateľa/hesla trom tvorcom prieskumu, čo však nevylučuje možný prenos orgánom, ktoré sú zodpovedné za monitorovanie alebo kontrolu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Títo používatelia sú členmi výskumného tímu spracovateľov údajov.
Žiadne údaje sa neprenášajú osobám, ktoré sú mimo uvedeného rámca príjemcov a právneho rámca. Ani Európska komisia, ani prevádzkovateľ či spracovateľ údajov neposkytnú osobné údaje tretím osobám na účely priameho marketingu.

11. Ako chránime tvoje osobné údaje?
 
Zhromaždené osobné údaje a všetky informácie týkajúce sa už spomenutého dopytovania sa uchovávajú na zabezpečených a chránených serveroch SurveyGizmo v Nemecku a v obmedzenom počte systémov dátových procesorov. Prevádzkovateľ údajov a spracovateľ údajov implementuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie takej úrovne zabezpečenia a dôvernosti, ktorá zodpovedá danému riziku. So všetkými informáciami, ktoré o tebe zhromaždíme počas prieskumu, budeme zaobchádzať ako s prísne dôvernými. Nebude ťa možné identifikovať v žiadnych následných správach ani publikáciách. Dôvernosť sa bude zachovávať v súlade s právnymi obmedzeniami a profesijnými usmerneniami. Dôvernosť sa bude zachovávať okrem prípadov  závažných právnych alebo oprávnených dôvodov na jej porušenie. Ak taký dôvod nastane, budeme ťa informovať o každom rozhodnutí, ktoré by mohlo obmedziť dôvernosť tvojich informácií.

12. Ako môžeš skontrolovať, upraviť alebo odstrániť svoje informácie?
 
Ak chceš skontrolovať, ktoré osobné údaje sa uchovávajú, ak ich chceš  upraviť, opraviť alebo odstrániť, napíš nám, pričom použi nižšie uvedené kontaktné informácie a jasne opíš, čo požaduješ.

13. Ako dlho si ponecháme tvoje údaje?
 
Tvoje osobné údaje zostanú v databáze spracovateľa údajov až do kompletnej analýzy a užitočného využitia výsledkov prieskumu. Osobné údaje sa odstránia najneskôr 1 rok od poslednej akcie uskutočnenej v súvislosti s verejnou informačnou a komunikačnou kampaňou.
Zhromaždené osobné údaje a všetky informácie týkajúce sa prieskumu vymaže spracovateľ údajov najneskôr šesť mesiacov od ukončenia zmluvy.

14. Kontaktné informácie
 
Ak chceš skontrolovať, ktoré osobné údaje sa uchovávajú, ak ich chceš upraviť, opraviť alebo odstrániť alebo ak sa chceš spýtať na niečo v súvislosti so spracovaním informácií v kontexte tohto prieskumu alebo na svoje práva, neváhaj a obráť sa na tím podpory spracovateľa údajov na adrese: EUandME-survey@icf.com
 
15. Prostriedok
Ak máš obavu z toho, ako sa spracúvajú tvoje osobné údaje, obráť sa v prvom rade na tím prieskumu EUandME na adrese EUandME-survey@icf.com.
Ak chceš zistiť viac o tejto kampani alebo ak máš nejaké otázky alebo pochybnosti o tom, ako sa spracúvajú tvoje osobné údaje, kontaktuj nás na adrese: COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu.
Ak naďalej nie si spokojný/-á, môžeš sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). ). Kontaktné údaje a podrobné informácie o právach dotknutej osoby sú k dispozícii na webovej stránke  EDPS na adrese:  https://edps.europa.eu.

 

Odlož si kópiu tohto hárka s informáciami pre prípad, že by si ho v budúcnosti potreboval/-a.

Ďakujeme ti, že si si prečítal/-a tento hárok s informáciami a zvážil/-a svoju účasť na tomto prieskume.