Skip survey header

Uuring #EUandME kommunikatsioonikampaania kohta

Introduction

1. See küsitlus on kogu ELi hõlmava kommunikatsioonikampaania seire ja hindamise osa. Lisateabe saamiseks selle kampaania kohta lugege asjaomast teabelehte.

Kas olete nõus, et teie andmeid kasutatakse, nagu allpool selles uuringus osalemist käsitlevas teabelehes kirjeldatud?
*See küsimus on kohustuslik
TEABELEHT: KÜSITLUS ELi KODANIKELE SUUNATUD AVALIKU TEAVITUS- JA KOMMUNIKATSIOONIKAMPAANIA HINDAMISEKS

1. Sissejuhatus

Teid kutsutakse osalema EUandME avaliku teavitus- ja teabevahetuskampaaniaga seotud küsitluses. On oluline, et te enne osalemisotsuse tegemist mõistaksite, miks seda küsitlust korraldatakse ja mis teie osalemisega kaasneb. Lugege hoolikalt järgmist teavet. Kui teile jääb midagi selgusetuks või kui soovite rohkem teavet, võtke meiega ühendust aadressil EUandME-survey@icf.com.

2. Mis on küsitluse eesmärk?

Küsitlus annab teavet EUandME kampaania seireks ja hindamiseks. Teie vastuseid kasutatakse üksnes selleks, et hinnata kampaania ulatuses ja tuntuses esinevaid suundumusi ning seda, kas kampaania ajal võis täheldada muutusi Euroopa Liiduga seotud teadlikkuses ja suhtumises.

3. Kas te peate osalema?

Küsitluses osalemine on teie enda otsustada. Osalemise korral võite selle teabelehe alles hoida ja küsitlusest iga ajal taanduda, andes sellest meile teada aadressil EUandME-survey@icf.com. Te ei pea taandumist põhjendama ja see ei mõjuta teid. Kui otsustate küsitlusest taanduda, küsitakse teilt, mida te soovite teha selleks hetkeks juba esitatud andmetega.

4. Kes seda küsitlust korraldab?

Küsitluse korraldab Kommitment, Mostra SA, 17 Avenue Marnix, 1000 Brüssel (volitatud töötleja) loodud konsortsium Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi (DG COMM) strateegilise teabevahetuse üksuse (vastutav töötleja) nimel. Kommitmenti suhtes on siduvad konkreetne lepingutingimus isikuandmete mis tahes töötlemiseks komisjoni nimel ja konfidentsiaalsuskohustused isikuandmete kaitse üldmääruses (määrus (EL) 2016/679).

Euroopa Komisjon on pühendunud isikuandmete kaitsele. Mis tahes isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001. Kõiki DG COMMi poolt töödeldavad isikuandmeid käideldakse sellele vastavalt.

5. Milliseid isikuandmeid me kogume ja milliseid tehnilisi vahendeid selleks kasutame?

Küsitluse raames küsitakse teilt järgmisi isikuandmeid:
 • vanus,
 • sugu,
 • elukoht,
 • elukutse,
 • haridustase,
 • e-posti aadress (küsitluses osaleja sõnaselgel nõusolekul, kui ta on nõus, et temaga võetakse kampaania hilisemas etapis järelküsitluseks ühendust),
 • IP-aadress (süsteem salvestab selle automaatselt),
 • asukohatuvastus (süsteem salvestab selle automaatselt).
6. Isikuandmete kaitse avalduse teade

Teie isikuandmeid töödeldakse selles teabelehes kirjeldatud eesmärkidel.
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Te saate anda nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks selles küsitluses, kui teete küsitluse käigus asjaomase valiku või täidate teile esitatud nõusolekuvormi.


Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on selle küsitlusprojekti jaoks vajalik.

7. Mis saab teie isikuandmetest ja küsitluse tulemustest?

Volitatud töötleja, vastutav töötleja või tema volitatud esindajad kasutavad esitatud isikuandmeid taustteabena, et paremini mõista vastajate kui rühma profiili ning analüüsida vastuseid anonüümselt ja koondatult. Selle küsitluse haldamisega seotud isikuandmete töötlemise toimingud on vajalikud Euroopa Komisjoni toimimiseks vastavalt aluslepingutega, täpsemalt ELi lepingu artikliga 5 ja 13 ning ELi toimimise lepingu artiklitega 244–250 antud volitustele.

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja ei tee järgmist:
 • ta ei talleta ega avalikusta teistele isikutele teie e-posti aadressi, IP-aadressi ega asukohatuvastust;
 • ta ei käsitle teie andmeid individuaalselt, vaid analüüsib neid üksnes koondatud kujul anonüümselt koos teiste isikute andmetega;
 • ta ei avalda ega avalikusta teie andmeid ühelegi teisele isikule peale teabevahetuse peadirektoraadi.
8. Mis saab uurimisprojekti tulemustest?

Vastutav töötleja koostab teabevahetuse peadirektoraadile tulemuste aruande, mis sisaldab üksnes anonüümseid või koondatud andmeid. See aruanne tehakse kättesaadavaks Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadis kommunikatsioonikampaania eest vastutavale üksusele.

Te ei ole üheski aruandes tuvastatav. Projekti käigus kogutud andmeid võidakse kasutada täiendavateks või järgmisteks uuringuteks.

9. Millist tehnoloogiat kasutatakse küsitluse tegemiseks?

Volitatud töötleja kasutab selle küsitluse tegemiseks rakendust SurveyGizmo (Widgix LLC teenus). See spetsiaalne veebiküsitluse rakendus vastab kõikidele kohaldatavatele ELi andmekaitse-eeskirjadele ja õigusaktidele. Küsitluse andmeid majutatakse turvalistes serverites Saksamaal.

10. Kellel on juurdepääs teie teabele ja kellele see avalikustatakse?

Juurdepääs kõikidele selle küsitluse käigus kogutud isikuandmetele ja teabele antakse kasutajanime/parooli abil üksnes kolmele küsitluse koostajale. Võimalik on ka nende andmete edastamine asutustele, kes vastutavad järelevalve või kontrolli eest kooskõlas ELi õigusnormidega. Need andmete kasutajad on volitatud  töötleja uurimismeeskonna liikmed.

Andmeid ei edastata teistele isikutele peale eespool nimetatute. Euroopa Komisjon, vastutav töötleja ja volitatud töötleja ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil.


11. Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Eespool nimetatud konsultatsiooniga seoses kogutud isikuandmed ja kogu teave talletatakse SurveyGizmo turvalistes ja kaitstud serverites Saksamaal ning mõnedes volitatud töötleja süsteemides. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja rakendavad asjakohaseid tehnilisi ning korralduslikke meetmeid, et tagada riskile vastaval tasemel turvalisus ja konfidentsiaalsus. Küsitluse käigus teie kohta kogutud andmeid hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Teid ei ole võimalik järgnevates aruannetes ega väljaannetes tuvastada. Konfidentsiaalsusnõudeid järgitakse vastavalt õiguslikele piirangutele ja ametialastele juhistele. Konfidentsiaalsusnõudeid järgitakse igal ajal, välja arvatud juhul, kui nende rikkumiseks on olemas kaalukad õiguslikud või õigustatud põhjused. Sellisel juhul teavitame me teid kõikidest otsustest, mis võivad piirata teiega seotud konfidentsiaalsust.

12. Kuidas te saate oma teavet kontrollida, muuta või kustutada?

Kui soovite kontrollida, millised isikuandmed on salvestatud, või kui soovite neid muuta, parandada või kustutada, võtke meiega allpool esitatud kontaktandmeid kasutades ühendust ja esitage sõnaselgelt oma soov.

13. Kui kaua me hoiame teie andmeid?

Teie isikuandmeid hoitakse volitatud töötleja andmebaasis seni, kuni küsitluse tulemused on täielikult analüüsitud ja ära kasutatud. Isikuandmed kustutatakse hiljemalt üks aasta pärast avaliku teavitus- ja teabevahetuskampaaniaga seotud viimast toimingut.

Volitatud töötleja kustutab küsitluse käigus kogutud isikuandmed ja kogu teabe hiljemalt kuus kuud pärast lepingu lõppemist.

14. Kontaktandmed

Kui soovite kontrollida, millised isikuandmed on salvestatud, või kui soovite neid muuta, parandada või kustutada või kui teil on küsimusi küsitluse käigus töödeldud teabe või oma õiguste kohta, võtke ühendust volitatud töötleja tugimeeskonnaga aadressil EUandME-survey@icf.com

15. Õiguskaitsevahendid

Kui tunnete muret selle pärast, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse, võtke kõigepealt ühendust EUandME küsitlusmeeskonnaga aadressil EUandME-survey@icf.com. Kui soovite saada kampaania kohta lisateavet või kui teil on teie andmete töötlemisega seoses küsimusi või kahtlusi, võtke meiega ühendust aadressil COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu.
Kui te ei saa rahuldavat vastust, võite võtta ühendust Euroopa andmekaitseinspektoriga (EDPS). Kontaktandmed ja andmesubjekti õigusi käsitlevad üksikasjad on kättesaadavad EDPSi veebisaidil https://edps.europa.eu


Salvestage selle teabelehe koopia edasiseks kasutamiseks. Täname teid, et lugesite seda teabelehte ja kaalusite küsitluses osalemist.