Skip survey header

Проучване за комуникационната кампания #EUandME

Introduction

1. Настоящото проучване представлява част от мониторинга и оценката на комуникационната кампания в целия ЕС. Научете повече за тази кампания, като прочетете свързания с нея информационен лист.

Съгласни ли сте данните Ви да бъдат използвани в това проучване, както е посочено в информационния лист за участието по-долу?
*Този въпрос е задължителен
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ: ПРОУЧВАНЕ ЗА ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ

1. Покана

Каним Ви да участвате в настоящото проучване, свързано с информационната и комуникационна кампания „EUandME“. Преди да решите дали да участвате, е важно да разберете защо се провежда това проучване и какво се очаква от Вашето участие. Моля, отделете време, за да се запознаете внимателно с информацията по-долу. Ако имате въпроси или искате да получите повече информация, можете да се свържете с нас на EUandME-survey@icf.com.

2. Каква е целта на това упражнение?

Проучването ще се използва при мониторинга и оценката на кампанията „EUandME“. Вашите отговори ще бъдат използвани единствено за оценка на тенденциите в обхвата на кампанията и за набелязване на евентуални промени в информираността и отношението към Европейския съюз по време на кампанията.

3. Трябва ли да участвате?

От Вас зависи дали ще участвате в настоящото проучване или не.  Ако искате да участвате, можете да задържите настоящия информационен лист и да се оттеглите по всяко време, като се свържете с нас на EUandME-survey@icf.com, без да посочвате причина, и без това да има някакви последици за Вас. Ако решите да се оттеглите, ще трябва да посочите какво искате да се случи с данните, които сте предоставили до този момент.

4. Кой организира това проучване?

Проучването се провежда от Kommitment, консорциум, основан от Mostra SA, 17 Avenue Marnix, 1000 Брюксел (Обработващо данните лице ), от името на Звеното по стратегически комуникации на Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия (Администратор на данни). Kommitment е обвързан със специфична договорна клауза за всякакви операции по обработване на лични данни от името на Комисията и със задълженията за поверителност на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД) (Регламент (ЕС) 2016/679).

Европейската комисия е ангажирана със защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламента (ЕО)45/2001. Всички лични данни, обработвани от DG COMM, се третират съгласно това.


5. Какви лични данни събираме и с какви технически средства?

При проучването от Вас ще бъде поискано да предоставите следните лични данни:
 • Възраст
 • Пол
 • Местожителство
 • Настояща професия
 • Образователна степен
 • Имейл адрес (при изричното съгласие на участниците в проучването, ако се съгласите да се свържем с Вас за последващи действия на по-късен етап от кампанията)
 • IP адрес (автоматично се запазва от системата за наблюдение)
 • Геолокация (автоматично се запазва от системата за наблюдение)

6. Декларация за защита на данните и неприкосновеност на личния живот:

Личните Ви данни ще бъдат обработени за целите, посочени в настоящия информационен лист.
Правното основание, което ще бъде използвано за обработката на личните Ви данни, ще бъде предоставянето на вашето съгласие. Можете да предоставите съгласието си за използването на личните Ви данни в това проучване, като изберете съответната опция по време на проучването или попълните формуляра за съгласие, който Ви е бил предоставен.


Вашите лични данни ще бъдат обработени само доколкото това е необходимо за проучването.

7. Какво ще се случи с Вашите лични данни и резултатите от проучването?

Обработващият лични данни, администраторът на лични данни или неговите доверени представители ще използват предоставените лични данни като изходна информация, за да разберат по-добре профилите на анкетираните като група и да анализират моделите на отговор анонимно и обобщено. Операциите по обработването на лични данни, свързани с провеждането на това проучване, са необходими за функционирането на Европейската комисия, съгласно предвидените в договорите правомощия, и по-специално, членове 5 и 13 от ДЕС и членове 244 - 250 от ДФЕС.

 Администраторът на данните и обработващото данните лице няма да:
 • съхраняват или разкриват Вашия имейл адрес, IP адрес или геолокация на други страни.
 • обработват вашите данни индивидуално, а ще ги анализират само в обобщен вид, анонимно, заедно с всички други отговори. 
 • публикуват или разкриват данните до която и да било страна, различна от ГД „Комуникации“.
8. Какво ще се случи с резултатите от проучването?
Администраторът на данните ще изготви доклад само с анонимизирани или обобщени данни за резултатите до ГД „Комуникации“, който ще бъде предоставен на звеното, отговарящо за комуникационната кампания в рамките на ГД „Комуникации“ на Европейската комисия.

Вашата самоличност няма да може да бъде разкрита в нито един доклад. Данните, събрани по време на проекта, могат да бъдат използвани за допълнителни или последващи изследвания.

9. Каква технология се използва за провеждане на проучването?

За целите на това проучване обработващото данните лице ще използва SurveyGizmo (услуга на Widgix LLC). Това специализирано приложение за онлайн проучвания е проектирано така, че да отговаря на всички приложими закони и разпоредби на ЕС относно защитата на данните. Данните от проучванията се хостват на защитени сървъри в Германия.

10. Кой има достъп до Вашата информация и на кого се разкрива тя?

Достъп до всички лични данни и информация, събрани в контекста на настоящото проучване, се предоставя само чрез потребителско име/парола на трима разработчици на проучвания, без това да засяга евентуалното предаване на тези данни на органите с наблюдателна или инспекционна функция в съответствие със законодателството на Общността. Тези потребители са членове на изследователския екип на обработващото данните лице.

Не се предават данни на страни, които не спадат към получателите и са извън посочената правна рамка. Нито Европейската комисия, нито администраторът на данни или обработващото данните лице предоставят лични данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

11. Как защитаваме Вашите лични данни?

Събраните лични данни и цялата информация, свързана с проучването по-горе, се съхраняват на сигурни и защитени сървъри на SurveyGizmo, намиращи се в Германия, и на ограничен брой системи за обработка на данни. Администраторът на данните и обработващото данните лице прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират ниво на сигурност и поверителност, съответстващи на риска. Цялата информация, която съберем за Вас в хода на проучването, ще бъде съхранявана в условията на строга поверителност. Вашата самоличност няма да може да бъде установена в никакви последващи доклади или публикации. Поверителността ще бъде спазена при спазване на правните ограничения и професионалните насоки. Поверителността ще бъде спазена, освен ако не съществуват убедителни правни или законни основания за нарушаването й. В този случай ще Ви информираме за всички решения, които биха могли да ограничат поверителността.

12. Как можете да проверите, промените или изтриете Вашите данни?

Ако искате да проверите какви лични данни се съхраняват, да ги промените, коригирате или изтриете, моля свържете се с нас, като използвате информацията за връзка по-долу и изрично уточнете молбата си.

13. За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

Вашите данни ще останат в базата данни на обработващото данните лице, докато резултатите от проучването бъдат напълно анализирани и ефективно използвани. Личните данни ще бъдат изтрити най-късно в срок до 1 година след провеждането на последното действие във връзка с обществената информационна и комуникационна кампания.

Събраните лични данни и цялата информация, свързана с проучването, ще бъдат изтрити от обработващото данните лице най-късно в срок до шест месеца след изтичането на договора.

14. Информация за връзка

Ако искате да проверите какви лични данни се съхраняват, да ги промените, коригирате или изтриете, или ако имате въпроси относно информацията, обработвана в контекста на това проучване, или относно Вашите права, можете да се свържете с екипа по поддръжка на обработващия лични данни на: EUandME-survey@icf.com

15. Защита на права

Ако имате притеснения за това как се обработват Вашите лични данни, моля, най-напред се обърнете към екипа по проучването „EUandME“ на EUandME-survey@icf.com.
Ако искате да научите повече за тази кампания или имате въпроси или съмнения относно начина, по който се обработват вашите данни, моля, свържете се с COMM-EMPOWERS@ec.europa.eu
Ако не останете удовлетворени от тях, можете да се свържете с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Информацията за контакт и информацията за правата на субектите на данни е достъпна на уебсайта на ЕНОЗД на адрес: https://edps.europa.eu 


Моля, запазете копие от настоящия информационен лист за бъдещи справки. Благодарим Ви, че се запознахте с информационния лист и за възнамеряваното участие в това проучване.